Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
ear
/iə/
Jump to user comments
danh từ
 • tai
  • to pick up (to cock) one's ears
   vểnh tai lên (để nghe)
 • vật hình tai (quai, bình đựng nước...)
 • tai (bông), sự nghe, khả năng nghe
  • to have (keep) a sensitive ear; to have sharp ears
   thính tai
  • a fine ear for music
   tai sành nhạc
IDIOMS
 • to be all ears
  • lắng tai nghe
 • to be over head and ears in; to be head over in
  • (xem) head
 • to bring hornet' nest about one's ears
  • (xem) hornet
 • to get someone up on his ears
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) làm ai phật ý, làm ai nổi cáu
 • to give (lend an) ear to
  • lắng nghe
 • to give someone a thick ear
  • cho ai một cái bạt tai
 • to go in at one ear and out at the other
  • vào tai này ra tai kia
 • to have (gain) someone's ear
  • được ai sẵn sàng lắng nghe
 • to keep one's ear open for
  • sẵn sàng nghe
 • to send somebody away a flen in his ear
  • làm cho ai tiu nghỉu (vì từ chối cái gì, vì khiển trách)
 • to set by the ears
  • (xem) set
 • to turn a sympathetic (ready) ear to someone's request
  • lắng nghe lời yêu cầu của ai với thái độ thiện cảm
 • walls have ears
  • tai vách mạch dừng
 • a word in someone's ears
  • lời rỉ tai ai
 • would give one's ears for something (to get something)
  • (xem) give
danh từ
 • bông (lúa...)
  • rice in the ear
   lúa trổ (bông)
nội động từ
 • trổ bông (lúa...)
Related words
Related search result for "ear"
Comments and discussion on the word "ear"