Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
plat
Jump to user comments
tính từ
 • bằng, bằng phẳng
  • Toit plat
   mái bằng
  • souliers plats
   giày gót bằng
  • pays plat
   miền bằng phẳng
 • tẹt, dẹt, bẹt
  • Visage plat
   mặt tẹt
  • Cheveux plats
   tóc chải dẹt (không bồng)
  • Poissons plats
   cá dẹt
  • Angle plat
   (toán học) góc bẹt
  • Assiette plate
   đĩa bẹt, đĩa nông
 • nhạt, nhạt nhẽo
  • Vin plat
   rượu nho nhạt
  • Style plat
   lời nhạt nhẽo
 • (nghĩa bóng) hèn, khúm núm
  • Être plat devant ses súperieurs
   khúm núm trước cấp trên
  • à plat
   nằm
  • Poser à plat
   đặt nằm
  • La maladie l'a mis à plat
   bệnh tật đã làm cho nó xẹp đi
  • Tomber à plat
   thất bại hoàn toàn (vở kịch trình diễn...)
  • à plat ventre
   nằm sấp xuống
  • Tomber à plat ventre
   ngã sấp xuống
  • avoir le ventre plat
   đói bụng
  • battre à plate couture
   xem couture
  • bourse plate
   xem bourse
  • calme plat
   trời im biển lặng
  • mer plate
   biển lặng
  • plat personnage
   người hèn hạ
danh từ giống đực
 • mặt bẹt
  • La plat du sabre
   mặt bẹt của thanh gươm
 • mặt bìa (sách)
 • (kỹ thuuật) lá thép
  • faire du plat à
   (thân mật) nịnh nọt (ai); ve vãn (phụ nữ)
danh từ giống đực
 • đĩa
  • Plat de porcelaine
   đĩa sứ
  • un plat de poissons
   một đĩa cá
 • món ăn
  • Plat du jour
   món ăn trong ngày
  • Plat de résistance
   món ăn chủ lực
  • en faire tout un plat
   làm to chuyện
  • mettre les pieds les dans le plat
   xem pied
Related search result for "plat"
Comments and discussion on the word "plat"