Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
poll
/poul/
Jump to user comments
danh từ
 • sự bầu cử; nơi bầu cử
  • to go to the polls
   đi bầu cử
 • số phiếu bầu, số người bỏ phiếu
  • a heavy poll
   số người đi bỏ phiếu rất lớn
 • sự kiếm số cử tri
 • cuộc thăm dò ý kiến (của nhân dân về vấn đề gì)
 • (tiếng địa phương);(đùa cợt) cái đầu
  • a curly poll
   một cái đầu xoăn
  • per poll
   mỗi đầu người
ngoại động từ
 • thu phiếu bầu của
 • thu được (bao nhiêu phiếu bầu) (ứng cử viên)
  • to poll a large majority
   thu được đại đa số phiếu
 • bỏ (phiếu)
  • to poll one's vote
   bỏ phiếu bầu
nội động từ
 • bỏ phiếu
danh từ
 • con vẹt
danh từ
 • (the Poll) (từ lóng) những học sinh đỗ thường (ở đại học Căm-brít)
  • to go out in the Proll
   đỗ thường
 • (định ngữ) đỗ thường
  • poll dragree
   bằng đỗ thường
  • poll man
   người đỗ thường
 • thú không sừng, bò không sừng
ngoại động từ
 • cắt ngọn, xén ngọn (cây)
 • ((thường) động tính từ quá khứ) cưa sừng (trâu bò...)
 • xén (giấy)
 • (từ cổ,nghĩa cổ) hớt tóc của (ai); cắt lông của (con vật)
tính từ
 • bị cắt ngọn, bị xén ngọn
 • bị cưa sừng, không sừng
Related search result for "poll"
Comments and discussion on the word "poll"