Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
price
/prais/
Jump to user comments
danh từ
 • giá ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • cost price
   giá vốn
  • fixed price
   giá nhất định
  • wholesale price
   giá buôn bán
  • retail price
   giá bán lẻ
  • beyond (above, without) price
   vô giá, không định giá được
  • at any price
   bằng bất cứ giá nào
  • independence at any price
   phải dành được độc lập bằng bất cứ giá nào
  • under the rule of mammon, every man has his price
   dưới sự thống trị của đồng tiền, người nào cũng có thể mua chuộc được
 • giá đánh cuộc
  • the starting price of a horse
   giá đánh cuộc đặt lúc ngựa bắt đầu chạy đua
 • (từ cổ,nghĩa cổ) giá trị, sự quý giá
  • a pearl of great price
   viên ngọc trai quý giá
IDIOMS
 • to set a price on someone's head
  • treo giải thưởng lấy đầu ai
 • what price...?
  • (từ lóng) là cái thá gì...?, nước mẹ gì...?
   • what price the SEATO?
    khối Đông-Nam-A thì nước mẹ gì?
ngoại động từ
 • đặt giá, định giá; (nghĩa bóng) đánh giá
IDIOMS
 • to price onself out of the market
  • lấy giá cắt cổ
Related search result for "price"
Comments and discussion on the word "price"