Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
toll
/toul/
Jump to user comments
danh từ
 • thuế qua đường, thuế qua cầu; thuế đậu bến; thuế chỗ ngồi (ở chợ...)
 • phần thóc công xay (phần thóc giữ lại để cho tiền công xay)
IDIOMS
 • to take toll of
  • (nghĩa bóng) lấy đi mất một phần lớn, tiêu diệt mất một phần lớn
 • roat toll
  • số người bị tai nạn xe cộ
nội động từ
 • thu thuế (cầu, đường, chợ...)
 • nộp thuế (cầu, đường, chợ...)
danh từ
 • sự rung chuông
 • tiếng chuông rung
ngoại động từ
 • rung, đánh, gõ (chuông...)
  • to toll the bell
   rung chuông
 • rung, điểm (chuông đồng hồ...)
  • the clock tolled midnight
   đồng hồ điểm 12 giờ đêm
 • rung chuông báo
  • to toll someone's death
   rung chuông báo tử người nào
nội động từ
 • rung, điểm (chuông đồng hồ...)
Related words
Related search result for "toll"
Comments and discussion on the word "toll"