Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
prose
/prose/
Jump to user comments
danh từ
 • văn xuôi
 • bài nói chán ngắt
 • tính tầm thường, tính dung tục
 • (tôn giáo) bài tụng ca
 • (định ngữ) (thuộc) văn xuôi
  • prose works
   những tác phẩm văn xuôi
  • prose writer
   nhà viết văn xuôi
Related search result for "prose"
Comments and discussion on the word "prose"