Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
pusher
/'puʃə/
Jump to user comments
danh từ
  • người đẩy, vật đẩy
  • máy bay cánh quạt đẩy (cánh quạt ở phía sau) ((cũng) pusher aeroplane)
Related search result for "pusher"
Comments and discussion on the word "pusher"