Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
carriage
/'kæridʤ/
Jump to user comments
danh từ
 • xe ngựa
  • a carriage and pair
   xe hai ngựa
  • a carriage and four
   xe bốn ngựa
 • (ngành đường sắt) toa hành khách
  • the first class carriages
   các toa hạng nhất
 • sự chuyên chở hàng hoá; cước chuyên chở hàng hoá
 • bộ phận quay (của máy)
 • sườn xe (gồm khung và bánh
 • (quân sự) xe chở pháo ((thường) gun carriage)
 • dáng, dáng đi
  • a graceful carriage
   dáng đi yểu điệu
 • sự thông qua (một dự luật, một kiến nghị ở quốc hội...)
 • sự điều khiển, sự quản lý; sự thi hành, sự thực hiện (một công việc...)
Related search result for "carriage"
Comments and discussion on the word "carriage"