Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
rare
/reə/
Jump to user comments
tính từ
 • hiếm, hiếm có, ít có
  • a rare plant
   một loại cây hiếm
  • a rare opportunity
   cơ hội hiếm có
  • rare gas
   (hoá học) khí hiếm
  • rare earth
   (hoá học) đất hiếm
 • loãng
  • the rare atmosphere of the mountain tops
   không khí loâng trên đỉnh núi
 • rất quý, rất tốt, rất ngon, rất vui...
  • to have a rare time (fun)
   được hưởng một thời gian rất vui
tính từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tái, xào còn hơi sống, rán còn lòng đào
  • rare beef
   bò tái
  • rare beefsteak
   bít tết còn lòng đào
Related words
Related search result for "rare"
Comments and discussion on the word "rare"