Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
rare
Jump to user comments
tính từ
 • hiếm, hiếm có
  • Livres rares
   sách hiếm
  • Rare énergie
   nghị lực hiếm có, nghị lực phi thường
  • Gaz rares
   (vật lý học) khí hiếm
  • Terres rares
   (hóa học) đất hiếm; nguyên tố đất hiếm
 • thưa, lơ thơ
  • Barbe rare
   râu thưa
 • (thân mật) ít khi gặp
  • Vous devenez bien rare
   độ này ít khi gặp anh
 • (từ cũ, nghĩa cũ) loãng
  • L'air rare des hauts sommets
   không khí loãng ở trên các đỉnh núi cao
  • oiseau rare
   xem oiseau
Related search result for "rare"
Comments and discussion on the word "rare"