Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
roar
/rɔ:/
Jump to user comments
danh từ
 • tiếng gầm, tiếng rống
  • the roar of a lion
   tiếng gầm của con sư tử
 • tiếng ầm ầm
  • the roar of the waves on the rocks
   tiếng sóng vỗ vào vách ầm ầm
  • the roar of the connon
   tiếng đại bác nổ ầm ầm, tiếng gầm của đại bác
 • tiếng la hét, tiếng om sòm, tiếng cười phá lên
  • to set the whole table in a roar
   làm cho cả bàn ăn cười phá lên
nội động từ
 • gầm, rống lên (sư tử, hổ...)
  • the lion roared
   con sư tử gầm
  • to roar like a bull
   rống lên như bò
 • nổ đùng đùng, nổ ầm ầm, vang lên ầm ầm
  • cannons roar
   đại bác nổ ầm ầm
 • la thét om sòm
  • to roar with pain
   la thét vì đau đớn; rống lên vì đau đớn
  • to roar with laughter
   cười om sòm, cười phá lên
 • thở khò khè (ngựa ốm)
ngoại động từ
 • hét, la hét, gầm lên
  • to roar someone down
   hét lên bắt ai phải im
  • to roar oneself hoarse
   hét đến khản tiếng
Related words
Related search result for "roar"
Comments and discussion on the word "roar"