Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
scare
/skeə/
Jump to user comments
danh từ
 • sự sợ hãi, sự kinh hoàng, sự hoang mang lo sợ (chiến tranh xảy ra...)
 • sự mua vội vì hốt hoảng, sự bán chạy vì hốt hoảng hoang mang
ngoại động từ
 • làm kinh hãi, làm sợ hãi, doạ (ngáo ộp)
  • scared face
   mặt tỏ vẻ sợ hãi
IDIOMS
 • to scare away
 • to scare off
  • xua đuổi
 • to scare up
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) vất vả mới thu được
  • làm ra nhanh; thu lượm nhanh
Related search result for "scare"
Comments and discussion on the word "scare"