Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
stamp
/stæmp/
Jump to user comments
danh từ
 • tem
 • con dấu; dấu
 • nhãn hiệu, dấu bảo đảm
 • dấu hiệu đặc trưng, dấu hiệu
  • to bear he stamp of genius
   mang dấu hiệu một thiên tài
 • hạng, loại
  • men of that stamp
   loại người như thế
 • sự giậm chân
 • chày nghiền quặng
ngoại động từ
 • giậm (chân)
  • to stamp one's foot
   giậm chân
 • đóng dấu lên, in dấu lên (kim loại, giấy...)
 • dán tem vào
 • nghiền (quặng)
 • chứng tỏ, tỏ rõ (tính chất của cái gì)
  • this alone stamps the story as a slander
   chỉ riêng điều đó cũng chứng tỏ câu chuyện ấy là một sự nói xấu
  • his manners stamp him as a genleman
   tác phong của anh ta chứng tỏ anh ta là người quân tử
 • in vào (trí não)
  • to stamp something on the mind
   in việc gì vào óc
nội động từ
 • giậm chân
  • to stamp with rage
   giậm chân vì tức giận
IDIOMS
 • to stamp down
  • chà đạp
 • to stamp out
  • dập tắt, dẹp, nghiền nát (bóng)
   • to stamp out the fire
    dập tắt lửa
   • to stamp out a rebellion
    dẹp một cuộc nổi loạn
Related search result for "stamp"
Comments and discussion on the word "stamp"