Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
sens
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • giác quan
  • Les cinq sens
   năm giác quan, ngũ quan
 • cảm giác; óc tinh thần
  • Le sens du beau
   óc thẩm mỹ
 • (số nhiều) tình dục, nhục dục, xác thịt
  • Le plaisir des sens
   thú vui xác thịt
 • ý kiến, quan điểm
 • ý nghĩa
  • Donner un sens à son action
   cho việc làm của mình một ý nghĩa
 • nghĩa
  • Le sens d'un mot
   nghĩa của một từ
 • chiều, chiều hướng
  • Retourner en tous sens
   lật mọi chiều
  • à mon sens
   theo ý tôi
  • bon sens
   lương tri
  • en dépit du bon sens
   xem dépit
  • en tous sens
   khắp mọi chiều
  • gros bon sens
   lý lẽ chất phác
  • sens commun
   lẽ thường
  • sens devant derrière
   đảo lộn, đảo ngược
  • sens unique
   (đường) một chiều
  • tomber sous le sens
   rõ ràng, hiển nhiên
  • Cens.
Related words
Related search result for "sens"
Comments and discussion on the word "sens"