Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
shy
/ʃai/
Jump to user comments
tính từ
 • nhút nhát, bẽn lẽn, e thẹn
  • to be shy of doing something
   dè dặt không muốn làm việc gì
 • khó tìm, khó thấy, khó nắm
 • (từ lóng) thiếu; mất
  • I'm shy 3d
   tôi thiếu ba đồng; tôi mất ba đồng
danh từ
 • sự nhảy sang một bên, sự tránh, sự né
 • (thông tục) sự ném, sự liệng
IDIOMS
 • to have a shy at thtục
  • cố bắn trúng (mục tiêu); cố lấy cho được (cái gì)
  • thử chế nhạo (ai)
động từ
 • nhảy sang một bên, né, tránh
 • (thông tục) ném, liệng
Related words
Related search result for "shy"
Comments and discussion on the word "shy"