Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
snow
/snou/
Jump to user comments
danh từ
 • (hàng hải), (sử học) thuyền xnau (thuyền buồm nhỏ)
 • tuyết
 • (số nhiều) đống tuyết rơi; lượng tuyết rơi
 • vật trắng như tuyết; (thơ) tóc bạc
 • (từ lóng) chất côcain
nội động từ
 • tuyết rơi
  • it snow s
   tuyết rơi
 • rắc xuống như tuyết, rơi xuống như tuyết
ngoại động từ
 • làm cho bạc như tuyết
  • the years have snowed his hair
   năm tháng đã làm cho tóc ông ta bạc trắng như tuyết
 • làm nghẽn lại vì tuyết
  • to be snowed up (in)
   nghẽn lại vì tuyết (đường sá...)
IDIOMS
 • to snow under
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phủ tuyết kín (đen & bóng)
  • dạng bị động bị thua phiếu rất xa (người ứng cử)
Related search result for "snow"
Comments and discussion on the word "snow"