Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
subdue
/səb'dju:/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • chinh phục, khuất phục; nén
  • to subdue nature
   chinh phục thiên nhiên
  • to subdue one's enemy
   chinh phục kẻ thù
  • to subdue one's passions
   nén dục vọng của mình
 • ((thường) động tính từ quá khứ) làm dịu đi, làm bớt đi
  • subdued light
   ánh sáng dịu
  • subdued manners
   cách cư xử dịu dàng
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vỡ hoang, cày cấy (đất)
Related search result for "subdue"
Comments and discussion on the word "subdue"