Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
sway
/swei/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đu đưa, sự lắc lư
 • sự thống trị; thế lực
  • to hold (have) sway over somebody
   thống trị ai
nội động từ
 • đu đưa, lắc lư
 • thống trị, cai trị
ngoại động từ
 • làm đu đưa, lắc
  • wind sways trees
   gió đu đưa cây
 • thống trị, cai trị
 • gây ảnh hưởng
  • his speech swayed votes
   bài diễn văn của anh ta gây ảnh hưởng đến phiếu bầu
 • (động tính từ quá khứ) có lưng võng xuống quá (ngựa)
IDIOMS
 • to sway the sceptre
  • thống trị
Related words
Related search result for "sway"
Comments and discussion on the word "sway"