Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
tilt
/tilt/
Jump to user comments
danh từ
 • độ nghiêng; trạng thái nghiêng
 • sự đấu thương (trên ngựa, trên thuyền)
 • búa đòn ((cũng) tilt-hammer)
IDIOMS
 • full tilt
  • rất mau, hết tốc lực
   • to run (come) full tilt against
    lao tới, xông tới
nội động từ
 • nghiêng đi
  • the barrel tilted
   cái thùng nghiêng đi
 • (hàng hải) tròng trành, nghiêng
  • the ship tilts on the waves
   chiếc tàu tròng trành trên sóng
 • đấu thương
 • (nghĩa bóng) tranh luận, tranh cãi
ngoại động từ
 • làm nghiêng, làm chúi xuống
 • lật đổ, lật nghiêng (một chiếc xe)
 • (kỹ thuật) rèn bằng búa đòn, đập bằng búa đòn
IDIOMS
 • to tilt at
  • đâm ngọn thương vào, chĩa ngọn thương vào
  • (nghĩa bóng) công kích
 • to tilk back
  • lật ra sau, lật lên
 • to tilt over
  • làm cho nghiêng; lật đổ; ngã nhào
 • to tilt up
  • lật đứng lên, dựng đứng, dựng ngược
 • to tilt at windmills
  • (xem) windmill
danh từ
 • mui che, bạt
ngoại động từ
 • che mui, phủ bạt
Related search result for "tilt"
Comments and discussion on the word "tilt"