Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
teint
Jump to user comments
tính từ
 • (đã) nhuộm
  • Etoffe teinte
   vải nhuộm
  • Cheveux teints
   tóc nhuộm
danh từ giống đực
 • nước da mặt
  • Teint pâle
   nước da mặt xanh xao
 • màu nhuộm
  • Teint solide
   màu nhuộm bền
  • bon teint
   (nghĩa bóng) vững vàng kiên trì
  • Un républicain bon teint
   một người cộng hòa kiên trì
Related search result for "teint"
Comments and discussion on the word "teint"