Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
tree
/tri:/
Jump to user comments
danh từ
 • cây
 • (tôn giáo) giá chữ thập
 • cái nòng (giày); cái cốt (yên); trục (bánh xe)
 • biểu đồ hình cây, cây
  • a genealogical tree
   cây phả hệ
IDIOMS
 • at the top of the tree
  • ở bậc cao nhất của ngành nghề
 • to be up a treen
  • (nghĩa bóng) gặp khó khăn lúng túng
ngoại động từ
 • bắt phải nấp trên cây, bắt phải trốn trên cây
  • the dog treed the cat
   con chó làm cho con mèo phải trốn lên trên cây
 • cho nòng vào
 • hãm vào vòng khó khăn lúng túng
  • to be treed
   gặp bước khó khăn, gặp bước đường cùng
Related search result for "tree"
Comments and discussion on the word "tree"