Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
true
/tru:/
Jump to user comments
tính từ
 • thật, thực, đúng, xác thực
  • is the news true?
   tin ấy có thực không?
  • to come true
   trở thành sự thật
 • chân chính
  • a true man
   một người chân chính
 • thành khẩn, chân thành
 • trung thành
  • to be true to one's fatherland
   trung với nước
  • true to one's promise
   trung thành với lời hứa, giữ đúng lời hứa
 • đúng, chính xác
  • true description
   sự mô tả chính xác; sự mô tả trung thành
  • true voice
   (âm nhạc) giọng đúng
  • true to specimen
   đúng với mẫu hàng
 • đúng chỗ
  • is the wheel true?
   bánh xe đã lắp đúng chỗ chưa?
phó từ
 • thật, thực
  • tell me true
   nói thật với tôi đi
 • đúng
  • to sing true
   hát đúng
  • to aim true
   nhắm đúng
danh từ
 • (kỹ thuật) vị trí đúng
 • sự lắp đúng chỗ
ngoại động từ
 • (kỹ thuật) (+ up) điều chỉnh cho đúng chỗ
  • to true up a wheel
   điều chỉnh cái bánh xe cho đúng chỗ
Related search result for "true"
Comments and discussion on the word "true"