Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
test
/test/
Jump to user comments
danh từ
 • (động vật học) vỏ (tôm, cua); mai (rùa)
 • sự thử thách
  • to put on test
   đem thử thách
  • to stand the test
   chịu thử thách
 • sự thử, sự làm thử
  • test bench
   giá để thử xe
 • sự sát hạch; bài kiểm tra
  • a test in arithmetic
   một bài kiểm tra số học
 • (hoá học) thuốc thử
 • (nghĩa bóng) vật để thử, đá thử vàng, tiêu chuẩn, cái để đánh gía
ngoại động từ
 • thử thách
  • to test someone's endurance
   thử thách sức chịu đựng của ai
 • thử; kiểm tra
  • to test a machine
   thử một cái máy
  • to test out a scheme
   thử áp dụng một kế hoạch
  • the doctor tested my eyesight
   bác sĩ kiểm tra mắt tôi
  • to test a poison
   thử một chất độc
 • (hoá học) thử bằng thuốc thử
 • phân tích
  • to test ore for gold
   phân tích quặng tìm vàng
Related search result for "test"
Comments and discussion on the word "test"