Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
trifle
/'traifl/
Jump to user comments
danh từ
 • vật nhỏ mọn; chuyện vặt
  • to waste one's time on trifles
   mất thì giờ vì những chuyện vặt
 • món tiền nhỏ
  • it cost only a trifle
   cái dó giá chẳng đáng bao nhiêu
 • bánh xốp kem
IDIOMS
 • a trifle
  • (dùng làm phó từ) hơi, một tí, một chút
   • a trifle [too] heavy
    hơi nặng một chút
nội động từ
 • coi thường, coi nhẹ, coi là chuyện vặt; đùa cợt, đùa giỡn
  • stop trifling with your work!
   thôi đừng có đùa với công việc như vậy
  • he is not a man to trifle with
   anh ta không phải là người có thể đùa được
  • to trifle with one's food
   nhấm nháp, ăn chơi ăn bời tí chút
  • to trifle with one's paper-knife
   nghịch con dao rọc giấy
IDIOMS
 • to trifle away
  • lãng phí
   • to trifle away one's time
    lãng phí thì giờ
   • to trifle away one's money
    phung phí tiền bạc
Related search result for "trifle"
Comments and discussion on the word "trifle"