Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
dally
/'dæli/
Jump to user comments
nội động từ
 • ve vãm, chim chuột
 • đùa giỡn, coi như chuyện đùa
 • đà đẫn lãng phí thì giờ; lần lữa; dây dưa
  • to dally over one's work
   dây dưa trong công việc
 • (+ with) lẩn tránh (ai, việc gì)
ngoại động từ
 • làm mất, bỏ phí
  • to dally away one's time
   bỏ phí thời gian
  • to dally away one's opportunity
   bỏ lỡ cơ hội
Related search result for "dally"
Comments and discussion on the word "dally"