Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
tub
/tʌb/
Jump to user comments
danh từ
 • chậu, bồn
 • (thông tục) bồn tắm; sự tắm rửa
 • (ngành mỏ) goòng (chở than)
 • (hàng hải) xuồng tập (để tập lái)
IDIOMS
 • let every tub stand on its own bottom
  • mặc ai lo phận người nấy
ngoại động từ
 • tắm (em bé) trong chậu
 • cho vào chậu, đựng vào chậu, trồng (cây...) vào chậu
nội động từ
 • tắm chậu
 • tập lái xuồng, tập chèo xuồng
Related words
Related search result for "tub"
Comments and discussion on the word "tub"