Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
tape
/teip/
Jump to user comments
danh từ
 • dây, dải (để gói, buộc, viền)
 • băng
  • a tape of paper
   một băng giấy
 • băng ghi âm, băng điện tín
 • (thể dục,thể thao) dây chăng ở đích
  • to breast the tape
   tới đích đầu tiên
ngoại động từ
 • viền
  • to tape a dress
   viền một cái áo
 • buộc
  • to tape a parcel
   buộc một cái gói
 • đo bằng thước dây
 • đánh dấu; tính ra chỗ (đặt cái gì...)
  • to tape an enemy battery
   tính ra chỗ đặt một ổ pháo của địch
 • (thông tục) đo, tính, xét, nắm
  • I've got the situation taped
   tôi đã nắm vững tình hình
Related search result for "tape"
Comments and discussion on the word "tape"