Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
tip
/tip/
Jump to user comments
danh từ
 • đầu, mút, đỉnh, chóp
  • the tips of the fingers
   đầu ngón tay
 • đầu bịt (của gậy, điếu thuốc lá...)
 • bút để thếp vàng
IDIOMS
 • to have it on the tip of one's tongue
  • sắp sửa buột miệng nói điều ấy ra
ngoại động từ
 • bịt đầu
  • to tip with silver
   bịt bạc
danh từ
 • tiền quà, tiền diêm thuốc
 • lời khuyên, lời mách nước (đánh cá ngựa)
 • mẹo, mánh lới, mánh khoé
IDIOMS
 • to miss one's tip
  • thất bại, hỏng việc
  • (sân khấu), (từ lóng) diễn tồi, chơi tồi
ngoại động từ
 • cho tiền quà, cho tiền diêm thuốc
 • mách nước (đánh cá ngựa)
 • (thông tục) đưa cho, trao
  • tip me a cigarette
   vứt cho tôi điếu thuốc lá nào
IDIOMS
 • to tip someone the wink
  • (xem) wink
danh từ
 • cái đánh nhẹ, cái gảy nhẹ, cái đẩy nhẹ, cái chạm nhẹ, cái vỗ nhẹ
ngoại động từ
 • đánh nhẹ, gảy nhẹ, đẩy nhẹ, chạm nhẹ, vỗ nhẹ
  • to tip the ball
   gảy nhẹ quả bóng
danh từ
 • nơi đổ rác, thùng rác
động từ
 • lật nghiêng, làm nghiêng; đổ, rót
  • to tip water into the sink
   đổ nước vào chậu
IDIOMS
 • to tip out
  • đổ ra
 • to tip over
  • lật ngược
 • to tip up
  • lật úp
Related search result for "tip"
Comments and discussion on the word "tip"