Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
tube
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • ống
  • Tube acoustique
   ống âm thanh
  • Tube d'amortisseur
   ống giảm xóc
  • Tube d'accouplement
   ống nối
  • Tube à essai
   ống thử, ống nghiệm
  • Tube d'échappement/tube d'évacuation
   ống thải
  • Tube capillaire
   ống mao dẫn, mao quản
  • Tube gastro-intestinal
   ống dạ dày-ruột
  • Tube conducteur
   ống dẫn
  • Tube de graissage
   ống bôi trơn
  • Tube sécheur rotatif
   ống sấy quay
  • Tube échauffeur
   ống nung
  • Tube isolant
   ống cách điện
  • Tube jaugeur
   ống đong, ống lường
  • Tube lance-torpilles
   ống phóng ngư lôi
  • Tube percé de trous
   ống có đục lỗ
  • Tube de pompage
   ống bơm
  • Tube télescopique
   ống lồng
  • Tube soudé
   ống có mối hàn
  • Tube soudé à rapprochement
   ống hàn ghép
  • Tube soudé à recouvrement
   ống hàn phủ
  • Tube sans soudure
   ống không có mối hàn
  • Tube scellé
   ống hàn kín
  • Tube serpentin
   ống xoắn, ống ruột gà
  • Tube radiogène
   ống phát tia X
  • Tube sondeur
   ống thăm dò
  • Tube à rayons cathodiques
   ống tia âm cực
  • Tube ultraviolet
   ống phát tia tử ngoại
  • Tube à vide
   ống chân không
  • Tube à deux foyers
   ống hai tiêu điểm (máy chiếu tia X)
  • Tube de pâte dentifrice
   ống thuốc đánh răng
  • Tube réfractaire
   ống chịu lửa
  • Tube récepteur d'images
   ống thu hình
  • Tube à combustion
   ống đốt
  • Tube desséchant
   ống sấy khô
  • Tubes d'une chaudière
   ống nồi hơi
  • Tube au néon
   đèn ống neon
  • Tube fluorescent
   đèn ống huỳnh quang
  • Tube digestif
   (giải phẫu) ống tiêu hóa
  • Tube séminal
   (giải phẫu) ống tinh
  • Tube pollinique
   (thực vật học) ống phấn
  • Tube criblé
   (thực vật học) ống sàng
  • Tube d'aspirine
   ống atpirin
 • (thông tục) điện thoại
  • Coup de tube
   cú điện thoại
 • (từ cũ, nghĩa cũ) mũ (chỏm) ống
danh từ giống đực
 • (thân mật) bài hát rất thành công, bài hát rất được hoan nghênh
Related search result for "tube"
Comments and discussion on the word "tube"