Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
single
/'siɳgl/
Jump to user comments
tính từ
 • đơn, đơn độc, một mình, chỉ một
  • single flower
   hoa đơn; hoa đơn độc
  • single game
   (thể dục,thể thao) trận đánh đơn
  • single bed
   giường một
  • a multitude inspired with a single purpose
   muôn người cùng chung mục đích
 • đơn độc, cô đơn, không vợ, không chồng, ở vậy
  • single life
   cuộc sống đơn độc
  • single state
   sự ở vậy, tình trạng ở vậy
  • single man
   người chưa có vợ
phủ định
 • một, dù là một
  • I did not see a single person
   tôi không trông thấy một người nào cả
 • chân thật, thành thật; kiên định
  • a single heart
   một tấm lòng thành thật
  • with a single eyes
   chỉ nhằm một mục đích, quyết tâm, toàn tâm toàn ý
danh từ
 • người không vợ, người không chồng, người độc thân; vật đơn
 • (thể dục,thể thao) trận đánh đơn
  • men's singles
   đánh đơn nam
 • vé chỉ đi một lần
 • (số nhiều) chọn ra, lựa ra
Related search result for "single"
Comments and discussion on the word "single"