Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
wheel
/wi:l/
Jump to user comments
danh từ
 • bánh (xe) ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • front wheel
   bánh trước
  • back wheel
   bánh sau
  • the wheel of history
   bánh xe lịch sử
 • (số nhiều) hệ thống bánh xe (của máy...)
 • xe hình (để buộc tội nhân vào mà đánh)
  • to break on the wheel
   xử xe hình
 • (kỹ thuật) bàn quay (của người làm đồ gốm)
 • bánh lái, tay lái
  • man of the wheel
   người cầm lái, người lái tàu
 • sự quay tròn, sự xoay; (quân sự) sự quay
  • left wheel
   sự quay sang trái
 • (nghĩa bóng) sự thăng trầm
  • the wheels of life
   những thăng trầm của cuộc đời
  • fortune's wheel
   sự thăng trầm của số phận
 • (nghĩa bóng) bộ máy
  • the wheel of government
   bộ máy chính quyền
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) xe đạp
IDIOMS
 • big wheels
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) bọn tai to mặt lớn, bọn quyền cao chức trọng
 • to go on wheels
  • chạy, trôi chy, tiến hành thuận lợi
 • wheels within wheels
  • máy móc phức tạp
  • (nghĩa bóng) tình hình rắc rối phức tạp
  • (nghĩa bóng) mưu đồ đen tối
ngoại động từ
 • lăn, đẩy cho lăn
  • to wheel a barrow
   đẩy (cho lăn) một xe cút kít
 • dắt (xe đạp)
 • làm quay tròn, xoay
  • to wheel one's chair
   xoay cái ghế
 • chở trên một xe lăn
  • to wheel something in a barrow
   chở vật gì bằng xe cút kít
 • xử tội xe hình; đánh nhừ tử
 • (quân sự) cho (hàng quân) quay
nội động từ
 • quay, xoay
 • lượn vòng
  • the sea-gulls wheeled over the sea
   những con chim mòng biển lượn vòng trên mặt biển
 • (quân sự) quay
  • right wheel!
   bên phi quay!
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đi xe đạp
IDIOMS
 • to wheel round (about)
  • quay lại, xoay trở lại
Related search result for "wheel"
Comments and discussion on the word "wheel"