Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
cycle
/'saikl/
Jump to user comments
danh từ
 • (vật lý) chu ký, chu trình
  • reversible cycle
   chu trình thuận nghịch
 • (hoá học) vòng
 • tập thơ cùng chủ đề, tập bài hát cùng chủ đề
 • xe đạp
nội động từ
 • quay vòng tròn theo chu kỳ
 • đi xe đạp
Related search result for "cycle"
Comments and discussion on the word "cycle"