Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
chute
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự rơi, sự rụng, sự ngã
  • Chute des feuilles
   sự rụng lá
  • Une chute de cheval
   sự ngã ngựa
 • thác nước
 • sự sụp đổ; sự thất bại
  • La chute d'un régime
   sự sụp đổ của một chế độ
 • sự sụt
  • Chute de température
   sự sụt nhiệt độ
  • Chute d'une monnaie
   sự sụt giá tiền tệ
 • sự sa ngã
 • đoạn cuối, phần cuối, câu cuối
  • Chute d'un toit
   chân mái nhà
 • vụn (khi cắt áo...)
  • Chutes de drap
   vụn dạ
  • chute du jour
   lúc hoàng hôn
  • Chut
Related words
Related search result for "chute"
Comments and discussion on the word "chute"