Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
patron
Jump to user comments
danh từ
 • thánh bản mệnh; thánh bảo hộ, thánh bảo trợ (cho một nghề, một thành phố...)
 • chủ
  • Patron d'un café
   chủ tiệm cà phê
  • La bonne a la confiance de ses patrons
   chị giúp việc được lòng chủ
  • Rapports entre patron et ouvrier
   mối quan hệ chủ thợ
 • thầy chỉ đạo
  • Les internes et leur patron
   các sinh viên y khoa nội trú và thầy chỉ đạo của họ
  • Patron de thèse
   thầy chỉ đạo luận án
 • thuyền trưởng (thuyền đánh cá)
 • (sử học) người bảo nô (cổ La Mã)
danh từ giống đực
 • mẫu cắt (quần áo)
 • mẫu tô (mẫu thủng để tô màu)
Related search result for "patron"
Comments and discussion on the word "patron"