Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
adopt
/ə'dɔpt/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • nhận làm con nuôi; nhận làm bố mẹ nuôi
  • an adopted child
   đứa con nuôi
  • he adopted the old man as his father
   anh ấy nhận ông cụ làm bố nuôi
 • theo, làm theo
  • to a adopt new method of teaching
   theo phương pháp giảng dạy mới
 • chọn (nghề, người cho một chức vị)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chấp nhận và thực hiện
  • to adopt a proposal
   chấp nhận và thực hiện một đề nghị
Related search result for "adopt"
Comments and discussion on the word "adopt"