Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
arc
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • cung
  • Tir à l'arc
   sự bắn cung
  • Tendre l'arc
   giương cung
  • Tirer des flèches avec un arc
   dùng cung bắn tên đi
  • Arc de cerle
   (toán học) cung vòng tròn
  • Arc réflexe
   (sinh vật học) cung phản xạ
  • En arc
   có hình cung
  • Arc électrique
   (vật lý) hồ quang
 • (kiến trúc) vòm, cuốn
 • (y học) tình trạng tiền sida (Aids Related Complex)
  • arc de triomphe, arc triomphal
   cổng khải hoàn, khải hoàn môn
  • avoir plusieurs cordes à son arc
   có nhiều phương kế để thành công
Related search result for "arc"
Comments and discussion on the word "arc"