Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
as
/æz, əz/
Jump to user comments
phó từ
 • như
  • as you know
   như anh đã biết
  • some People's Democracies as Vietnam, Korea...
   một số nước dân chủ nhân dân như Việt Nam, Triều Tiên...
  • late as usual
   muộn như thường lệ
 • là, với tư cách là
  • I speak to you as a friend
   tôi nói với anh với tư cách là một người bạn
 • cũng, bằng
  • he is as old as you
   anh ta cũng già bằng anh, anh ta bằng tuổi anh
IDIOMS
 • as far as
  • xa tận, cho tận đến
   • to go far as the station
    đi đến tận nhà ga
  • đến chừng mức mà
   • far as I know
    đến chừng mức mà tôi biết, theo tất cả những điều mà tôi biết
 • as far back as
  • lui tận về
   • as far back as two years ago
    lui về cách đây hai năm; cách đây hai năm
 • as far; as to
  • về phía, về phần
   • as for me
    về phần tôi
 • as good as
  • (xem) good
 • as long as
  • (xem) as much as
  • cũng chừng này, cũng bằng này
   • you can take as much as you like
    anh thích bao nhiêu thì có thể cứ lấy chừng nấy
 • as much
  • cũng vậy
   • I thought as much
    tôi cũng nghĩ như vậy
 • as well
  • (xem) well
 • as well as
  • (xem) well
 • as yet
  • (xem) yet
liên từ
 • lúc khi, trong khi mà; đúng lúc mà ((cũng) just as)
  • he came in as I was speaking
   khi tôi đang nói thì hắn vào
 • vì, bởi vì
  • as it was raining hard, we could not start
   vì trời mưa to chúng tôi không thể khởi hành được
 • để, cốt để
  • he so arranged matters as to suit everyone
   anh ta thu xếp mọi việc cốt để làm cho hợp với tất cả mọi người
  • be so kind (good) as to let me know...
   anh hãy vui lòng cho tôi biết...
 • tuy rằng, dù rằng
  • tired as she was did not leave her task undone
   tuy mệt thật đấy cô ta cũng không bỏ công việc
IDIOMS
 • as if
  • như thế, y như thế
 • as it were
  • có thể là như vậy, có thể cho là như vậy
   • he is not equal to the task, as it were
    hắn không xứng với nhiệm vụ, có thể cho là như vậy
 • as though
  • (xem) though
đại từ
 • mà, người mà, cái mà...; như
  • he is the same man as I met yesterday
   ông ta đúng là người mà hôm qua tôi gặp
  • such a genius as Marx
   một thiên tài như Mác
 • điều đó, cái đó, cái ấy
  • he was a foreigner, as they perceived from his accent
   ông ta là một người nước ngoài, người ta nhận thấy điều đó ở giọng nói của ông ta
danh từ, số nhiều asses
 • đồng át (tiền La mã)
Comments and discussion on the word "as"