Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
age
/eidʤ/
Jump to user comments
danh từ
 • tuổi
  • what is your age?
   anh bao nhiêu tuổi?
  • to be twenty years of age
   hai mươi tuổi
  • the age of discretion
   tuổi khôn, tuổi biết suy xét rồi (14 tuổi)
  • over age
   quá tuổi quy định
 • tuổi già, tuổi tác
  • back bent with age
   lưng còng vì tuổi tác
 • thời đại, thời kỳ
  • the stone age
   thời kỳ đồ đá
  • the golden age
   thời kỳ hoàng kim
 • tuổi trưởng thành
  • to be (come) of age
   đến tuổi trưởng thành
  • to be under age
   chưa đến tuổi trưởng thành
 • (thông tục), ((thường) số nhiều) lâu lắm, hàng thế kỷ
  • I haven't seen him for ages
   đã lâu lắm tôi không gặp anh ấy
 • thế hệ
IDIOMS
 • to act (be) one's age
  • xử sự đúng lúc với bậc tuổi mình
 • age consent
  • (xem) consent
 • to beat one's well
  • già mà còn khoẻ, nom trẻ hơn tuổi
 • a dog's age
 • a coon's age
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thông tục) một thời gian dài, hàng thế kỷ
 • a green old age
  • tuổi già, tuổi già sung sướng
 • hoary age
  • tuổi già, tuổi hạc
 • the infitmities of age
  • những bệnh tật lúc tuổi già
 • to look one's age
  • (xem) look
Related search result for "age"
Comments and discussion on the word "age"