Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
button
/'bʌtn/
Jump to user comments
danh từ
 • cái khuy, cái cúc (áo)
 • cái nút, cái núm, cái bấm (chuông điện...)
 • nụ hoa; búp mầm (chưa nở)
 • (số nhiều) (thông tục) chú bé phục vụ ở khách sạn ((cũng) boy in buttons)
IDIOMS
 • not to care a [brass] button
  • (thông tục) cóc cần
động từ
 • cái khuy, cái cúc; cài
  • to button up one's coat
   cài khuy áo lại
  • this dress buttons down the back
   cái áo này cài ở phía sau
 • đơm khuy, đôm cúc (áo)
 • ((thường) + up) phủ kín áo lên (người hay súc vật mang trong người)
IDIOMS
 • buttoned up
  • (quân sự), (từ lóng) tất cả đều đã sẵn sàng đâu vào đấy
 • to button up one's mouth
  • (thông tục) im thin thít
 • to button up one's purse
  • (thông tục) keo kiệt, bủn xỉn
Related words
Related search result for "button"
Comments and discussion on the word "button"