Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
term
/tə:m/
Jump to user comments
danh từ
 • hạn, giới hạn, định hạn
  • to set a term to one's expenses
   giới hạn việc tiêu pha của mình
 • thời hạn, kỳ hạn
  • a term of imprisonment
   hạn tù
  • term of office
   nhiệm kỳ, thời gian tại chức
  • to have reached her term
   đến kỳ ở cữ (đàn bà)
 • phiên (toà), kỳ học, quý, khoá
  • the beginning of term
   bắt đầu kỳ học
  • Michaelmas (Hilary, Easter, Trinity) term
   kỳ học mùa thu (mùa đông, mùa xuân, mùa hạ)
 • (số nhiều) điều kiện, điều khoản
  • the terms of a treaty
   những điều khoản của một hiệp ước
  • not on any terms
   không với bất cứ một điều kiện nào
  • to dictate terms
   bắt phải chịu những điều kiện
  • to make terms with
   thoả thuận với, ký kết với
 • (số nhiều) giá, điều kiện
  • on easy terms
   với điều kiện trả tiền dễ dãi
  • on moderate terms
   với giá phải chăng
 • (số nhiều) quan hệ, sự giao thiệp, sự giao hảo, sự đi lại
  • to be on good terms with someone
   có quan hệ tốt với ai
  • to be on speaking terms with someone
   quen biết ai có thể chuyện trò với nhau được; có quan hệ đi lại với ai, giao thiệp với ai
 • thuật ngữ
  • technical term
   thuật ngữ kỹ thuật
 • (số nhiều) lời lẽ, ngôn ngữ
  • in set terms
   bằng những lời lẽ dứt khoát rõ ràng
  • in terms of praise
   bằng những lời khen ngợi
 • (toán học) số hạng
ngoại động từ
 • gọi, đặt tên là, chỉ định; cho là
  • he terms himself a doctor
   hắn tự xưng là bác sĩ
Related words
Related search result for "term"
Comments and discussion on the word "term"