Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
crest
/krest/
Jump to user comments
danh từ
 • mào (gà); bờm (ngựa)
 • chòm lông mào (trên mũ sắt thời xưa)
 • chỏm mũ sắt; mũ sắt
 • tiêu ngữ (trên huy chương...)
 • đỉnh nóc, chỏm, ngọn (núi, sóng, mái nhà...)
  • the crest of a ware
   đầu ngọn sóng
 • cạnh sống (của xương)
IDIOMS
 • family crest
  • hình dấu riêng của gia đình
 • on the crest of the ware
  • (nghĩa bóng) lúc hưng thịnh nhất
ngoại động từ
 • vẽ mào; trang trí (mũ) bằng mào lông
 • trèo lên đỉnh, trèo lên nóc
nội động từ
 • gợn nhấp nhô (sóng)
Related words
Related search result for "crest"
Comments and discussion on the word "crest"