Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
top
/tɔp/
Jump to user comments
danh từ
 • con cù, con quay
  • the top sleeps; the top is asleep
   con cù quay tít
IDIOMS
 • old top
  • (thân mật) bạn tri kỷ, bạn nối khố
 • to sleep like a top
  • ngủ say
danh từ
 • chóp, đỉnh, ngọn, đầu
  • the top of a hill
   đỉnh đồi
  • the top of the page
   đầu trang
  • at the top of
   trên đỉnh
  • from top to bottom
   từ đầu đến cuối, từ trên xuống dưới
  • from top to toe
   từ đầu đến chân
  • on top
   phía trên, trên
  • on [the] top of
   trên, nằm trên
  • he came out at the top of the list
   nó đứng đẩu bảng (kỳ thi...)
  • on top of that
   thêm vào đó, phụ vào đó
 • mặt (bàn); mui (xe); vung (xoong)
 • đỉnh cao, mức cao
  • the top of the ladder
   (nghĩa bóng) đỉnh cao của sự nghiệp
  • to come to the top
   được hưởng vinh quang, đạt được danh vọng; thắng lợi
  • at the top of one's speed
   chạy hết sức nhanh, ba chân bốn cẳng
  • at the top of one's voice
   nói hết sức to
 • số cao nhất (đi ô tô)
  • in (on) top
   gài số cao nhất
 • ((thường) số nhiều) thân lá (của cây trồng lấy củ)
tính từ
 • ở ngọn, đứng đầu, trên hết
  • the top branch
   cành ngọn
  • the top boy
   học sinh đầu lớp
 • cao nhất, tối đa
  • top speed
   tốc độ cao nhất
ngoại động từ
 • đặt ở trên, chụp lên
  • mountains topped with clouds
   ngọn núi có mây phủ
  • to top a class
   đứng đầu một lớp
 • bấm ngọn, cắt phần trên
  • to top a plant
   bấm ngọn một cây
 • lên đến đỉnh; ở trên đỉnh
  • to top a hill
   lên tới đỉnh một quả đồi; đứng trên đỉnh đồi
 • vượt, cao hơn
  • to top someone by a head
   cao hơn ai một cái đầu
  • that story tops all I have ever heard
   câu chuyện ấy hay hơn tất cả những câu chuyện mà tôi đã từng được nghe
 • (thông tục) đo được, cao đến
  • the tree tops three meters
   cây cao đến ba mét
IDIOMS
 • to top off
  • hoàn thành, làm xong
 • to top up
  • làm cho đầy ấp
  • hoàn thành
Related search result for "top"
Comments and discussion on the word "top"