Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
curtain
/'kə:tn/
Jump to user comments
danh từ
 • màn cửa
  • to draw the curtain
   kéo màn cửa
 • màn (ở rạp hát)
  • the curtain rises (is raised)
   màn kéo lên
  • the curtain fals (drops, is droped)
   màn hạ xuống
 • bức màn (khói, sương)
  • a curtain of smoke
   bức màn khói
 • (quân sự) bức thành nối hai pháo đài
 • (kỹ thuật) cái che (như miếng sắt che lỗ khoá...)
IDIOMS
 • behind the curtain
  • ở hậu trường, không công khai
 • to draw a curtain over something
  • không đả động tới việc gì
 • to lift the curtain on
  • bắt đầu, mở màn
  • công bố, đưa ra ánh sáng
 • to take the curtain
  • ra sân khấu sau những tràng vỗ tay hoan nghênh (diễn viên)
ngoại động từ
 • che màn
  • curtained windows
   cửa sổ che màn
IDIOMS
 • to curtain off
  • ngăn cách bằng màn
Related words
Related search result for "curtain"
Comments and discussion on the word "curtain"