Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
pat
/pæt/
Jump to user comments
danh từ
 • cái vỗ nhẹ, cái vỗ về; tiếng vỗ nhẹ
 • khoanh bơ nhỏ
ngoại động từ
 • vỗ nhẹ, vỗ về
  • to pat someone on the back
   vỗ nhẹ vào lưng ai
 • vỗ cho dẹt xuống
nội động từ
 • (+ upon) vỗ nhẹ (vào)
IDIOMS
 • to pat oneself on the back
  • (nghĩa bóng) tự mình khen mình
phó từ
 • đúng lúc
  • the answer came pat
   câu trả lời đến đúng lúc
 • rất sẵn sàng
IDIOMS
 • to stand pat
  • không đổi quân bài (đánh bài xì)
  • (nghĩa bóng) giữ vững lập trường; bám lấy quyết định đã có
tính từ
 • đúng lúc
 • rất sẵn sàng
Related words
Related search result for "pat"
Comments and discussion on the word "pat"