Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
tinge
/tindʤ/
Jump to user comments
danh từ
 • màu nhẹ
  • a tinge of blue
   màu xanh nhẹ
 • vẻ, nét thoáng
  • a tinge of affectation
   vẻ hơi điệu bộ, vẻ hơi màu mè
ngoại động từ
 • nhuốm màu, pha màu
 • có vẻ, đượm vẻ
  • his admiration was tinged with envy
   sự khâm phục của nó đượm vẻ ghen tị
Comments and discussion on the word "tinge"