Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
energy
/'enədʤi/
Jump to user comments
danh từ
 • nghị lực, sinh lực
 • sự hoạt động tích cực
 • khả năng tiềm tàng, năng lực tiềm tàng
 • (số nhiều) sức lực
 • (vật lý) năng lượng
  • solar energy
   năng lượng mặt trời
  • kinetic energy
   động năng
Comments and discussion on the word "energy"