Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
extra
/'ekstrə/
Jump to user comments
tính từ
 • thêm, phụ, ngoại
 • thượng hạng, đặc biệt
phó từ
 • thêm, phụ, ngoại
  • to work extra
   làm việc thêm ngoài
 • hơn thường lệ, đặc biệt
danh từ
 • cái phụ, cái thêm; món phải trả thêm
 • bài nhảy thêm
 • (điện ảnh) vai phụ, vai cho có mặt
 • đợt phát hành đặc biệt (báo)
Related search result for "extra"
Comments and discussion on the word "extra"