Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
eye
/ai/
Jump to user comments
danh từ
 • mắt, con mắt
 • (thực vật học) mắt (trên củ khoai tây)
 • lỗ (kim, xâu dây ở giày...)
 • vòng, thòng lọng (dây); vòng mắt (ở đuôi công); điểm giữa (đích tập bắn)
 • sự nhìn, thị giác
 • cách nhìn, con mắt
  • to view with a jaundiced eye
   nhìn bằng con mắt ghen tức
 • cách nhìn, sự đánh giá
  • to have a good eye for
   đánh giá cao, coi tọng
 • sự chú ý, sự theo dõi
  • to have one's eye on; to keep an eye on
   để ý, theo dõi
 • sự sáng suốt
  • to open one's eyes
   đã mở mắt ra, đã sáng mắt ra
IDIOMS
 • all my eye [and Betty martin]
  • chuyện tầm phào, chuyện tào lao, chuyện bá láp, điều vô lý
 • an eye for an eye
  • ăn miếng trả miếng
 • to be all eyes
  • nhìn chằm chằm
 • to be up to the eyes in
  • ngập đầu (công việc, nợ nần)
 • to be very much in the public eye
  • là người có tai mắt trong thiên hạ
 • to cast sheep's eyes
  • (xem) sheep
 • to catch the speaker's eye
  • được chủ tịch (nghị viện) trông thấy mình giơ tay và cho phát biểu
 • to clap (set) one's eyes on
  • nhìn
 • eyes front!
  • (xem) front
 • eyes left!
  • (quân sự) nhìn bên trái!
 • eyes right!
  • (quân sự) nhìn bên phải!
 • the eye of day
  • mặt trời
 • to give on eye to someone
  • theo dõi ai; trông nom ai
 • to give an eye to someone
  • theo dõi ai; trông nom ai
 • to give the glad eye to somebody
  • (xem) glad
 • to have an eye for
  • có con mắt tinh đời về, rất tinh tế
 • to have an eye to something
  • lấy cái gì làm mục đích
 • to have an eye to everything
  • chú ý từng li từng tí
 • to have eyes at the back of one's head
  • có mắt rất tinh, cái gì cũng nhìn thấy
 • to have one's eye well in at shooting
  • mắt tinh bắn giỏi
 • his eyes arr bigger than his belly
  • no bụng đói con mắt
 • if you had half an eye
  • nếu anh không mù, nếu anh không đần độn
 • in the eyes of
  • theo sự đánh giá của, theo con mắt của
 • in the eye of the law
  • đứng về mặt pháp lý, đứng về mặt luật pháp
 • in the eye of the wind
  • ngược gió
 • in the mind's eye
  • trong trí tưởng tượng; trong sự nhìn trước
 • to lose an eye
  • mù một mắt
 • to make eyes
  • liếc mắt đưa tình
 • to make someone open his eyes
  • làm ai trố mắt nhìn (vì ngạc nhiên)
 • my eye(s)!
  • ồ lạ nhỉ!
 • to maked eye
  • mắt thường (không cần đeo kính)
 • to see eye to eye with somebody
  • đồng ý với ai
 • to see with half an eye
  • trông thấy ngay
 • to throw dust in somebody's eyes
  • (xem) dust
 • under the eye of somebody
  • dưới sự giám sát của ai
 • where are your eyes?
  • thong manh à?, mắt để ở đâu?
 • to wipe somwone's eys
  • (từ lóng) phỗng tay trên ai, đi nước trước ai
 • with an eye to something
  • nhằm cái gì
ngoại động từ
 • nhìn quan sát, nhìn trừng trừng
Related words
Related search result for "eye"
Comments and discussion on the word "eye"