Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
fade
/'feid/
Jump to user comments
nội động từ
 • héo đi, tàn đi (cây)
 • nhạt đi, phai đi (màu)
 • mất dần, mờ dần, biến dần
ngoại động từ
 • làm phai màu, làm bạc màu
 • (điện ảnh) truyền hình
  • to fade in
   đưa (cảnh, âm thanh) vào dần
  • to fade out
   làm (ảnh) mờ dần
 • tăng (âm) thành không rõ nữa; giảm (âm) thành không rõ
Related search result for "fade"
Comments and discussion on the word "fade"