Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
flop
/flop/
Jump to user comments
danh từ
 • sự rơi tõm; tiếng rơi tõm
 • (từ lóng) sự thất bại
  • to come to a flop
   thất bại (vở kịch...)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chỗ ngủ
nội động từ
 • lắc lư
 • đi lạch bạch
 • ngồi xuống
  • to flop into a chair
   ngồi phịch xuống ghế
 • kêu tõm
 • (từ lóng) thất bại (vở kịch...)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đi ngủ
ngoại động từ
 • quẳng phịch xuống, ném phịch xuống, để rơi phịch xuống
thán từ
 • thịch!, tõm!
phó từ
 • đánh thịch một cái, đánh tõm một cái
Related search result for "flop"
Comments and discussion on the word "flop"